Sosyal ağlar :

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUHASEBE STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

   HİZMETLERİMİZ

BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM HİZMETLERİ

 

» TTK ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetimi Standartları Kurumu'na (KGK) uygun bağımsız denetim

» Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)'na uygun bağımsız denetim

» Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun bağımsız denetim

» ABD'de kabul görmüş Muhasebe ve Raporlama Standartlarına (US GAAP) uygun bağımsız denetim

» Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) mevzuatına uygun bağımsız denetim

» Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) mevzuatına uygun bağımsız denetim

» Hazine Müsteşarlığı Sigorta ve Reasürans mevzuatına uygun bağımsız denetim

» Dünya Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma ve ilişkili kuruluşların Türkiye'deki iştiraklerinin bağımsız denetimi

» Özel denetime yönelik bağımsız dış denetim çalışmaları ve raporlarının hazırlanması

» Uluslararası İç Denetim Standartlarına uygun denetim ve risk değerlendirmesi

» İç kontrol sistemlerinin kurulması veya mevcut sistemin gözden geçirilmesine yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi ve hazırlanan raporlar kapsamında sistem işlerliğinin sürekli denetime tabi tutulması

» 4400 numaralı "Finansal Bilgilerle İlgili Üzerinde Mutabık Kalınan Prosedürlere İlişkin Uluslararası Hizmet Standardı"na uygun olarak inceleme hizmetleri